FAQ

Algemene voorwaarden

Art.1 Aanmelding lidmaatschap & betaling
a. Voor het afsluiten van een lidmaatschap bij Flash Gym dient men het inschrijfformulier compleet in te vullen en persoonlijk af te geven bij onze receptie. Het verschuldigde inschrijfgeld en aankoop van de ledenpas dienen bij inschrijving te worden voldaan. De startdatum van het lidmaatschap wordt bepaald door de datum op het inschrijfformulier.
b. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
c. De maandelijkse contributie van het jaarabonnement en halfjaarabonnement wordt via automatisch incasso rond de 26e van de maand geïncasseerd van het door u opgegeven rekeningnummer.
Het kwartaalabonnement per 3 maanden geïncasseerd.
d. Wanneer de maandelijkse contributie niet op tijd is betaald, door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of stronering of ander reden, zullen wij á €5,- administratiekosten per achterstallige maand in rekening brengen. Wij zullen een nieuwe poging tot incasseren doen rond de 26e van de maand.
e. De Flash Gym ledenpas kan worden geblokkeerd en toegang tot de trainingsruimte kan worden geweigerd wanneer er niet aan de betalingsplicht wordt voldaan.
f. Wanneer het openstaande bedrag zoals vermeld in de gestuurde betalingsherinneringen niet worden betaald, er niet voldoende wordt betaald of het bedrag wordt gestorneerd na de nieuwe poging van incasso, zullen wij een incassobureau inschakelen. De daarbij komende kosten zijn voor rekening van het lid.

Art.2 Ledenpas & registratie
a. Tijdens het eerste bezoek ontvangt u de Flash Gym ledenpas welke verplicht gebruikt moet worden voordat u toegang krijgt tot de sportruimte.
Het gebruik van deze ledenpas is voor onze registratie en uw veiligheid. Onder ledenpas kunnen wij u geen toegang verlenen tot de sportruimte. Bij verlies van de ledenpas dient u een nieuwe aan te schaffen waarvoor wij €5,- in rekening brengen.
b. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas. Het gebruik van de ledenpas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
c. De ledenpas blijft eigendom van Flash Gym en dient bij beëindiging van het lidmaatschap te worden ingeleverd bij onze receptie. Er vind geen restitutie plaats.

Art.3 Lidmaatschapsduur, stopzetten & beëindiging

a. Het lidmaatschap / contract loopt stilzwijgend door en is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm voor de duur van een jaar, half jaar of kwartaal. Alle abonnementsvormen dienen tenminste 1 kalendermaand voor het einde van de contractperiode schriftelijk te worden opgezegd/beëindigd bij onze receptie. Voorbeeld: u heeft op 1 januari een jaarabonnement gesloten, maar wil het volgende jaar niet verder gaan met sporten. U moet schriftelijk opzeggen voor 30 november anders wordt uw abonnement met een jaar verlengd.
b. Stopzetten van het abonnement is niet mogelijk.
c. Bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname kan men het lidmaatschap tijdelijk bevriezen. Dit kan alleen bij inlevering van een verklaring van de behandelende arts of specialist. Verklaring van andere partijen word niet geaccepteerd.
d. Flash gym behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen na ernstige schending van onze huisregels of onaanvaardbaar gedrag. Er vind geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.

Art.4 Openingstijden & lestijden
a. Flash Gym behoudt zich het recht voor om de openingstijden en lestijden van groepslessen te wijzigingen.
b. Tijdens officiële en erkende feestdagen behoudt Flash Gym zich het recht voor om te sluiten zonder dat de contributie wordt verminderd of restitutie plaats vindt.

Art.5 risico, aansprakelijkheid & overige
a. Het gebruik van de faciliteiten binnen Flash Gym geschiedt op eigen risico.
b. Flash Gym, directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Flash Gym, directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d. Flash Gym, directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en immateriële schade als gevolg van het gebruik van de draadloze internetverbinding.
e. Het lid is te alle tijde aansprakelijk voor zijn/haar internetgebruik op de internetverbinding van Flash Gym.
f. Bij diefstal of vernieling van eigendommen van Flash Gym doen wij aangifte bij de politie.
g. Het lid is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Flash Gym.
h. Flash Gym is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigingen. Geweijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art.3a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Huisregels

Ieder lid van Flash gym dient zich bij binnenkomst te melden bij de receptie, waarna de ledenpas wordt gescand en het bezoek wordt geregistreerd. Ieder lid dient te allen tijde de instructies van medewerkers van Flash Gym op te volgen.
Het gebruik en/of verhandelen van sportstimulerende middelen is verboden. Het niet naleven van deze regel resulteert in directe beëindiging van het abonnement.  et gebruik van de kluisjes is op eigen risico. Flash Gym is niet verantwoordelijk voor verdwijning van/o beschadiging aan uw eigendommen.
Tassen, jassen en andere toebehoren mogen niet naar de trainingsruimte worden meegebracht. Deze kunnen worden opgeborgen in een kluisje of in de kleedruimten.
Bidons en afsluitbare plastic flesjes mogen in de trainingsruimte worden gebruikt.
Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
Het vertonen of downloaden van obsceen beeldmateriaal via de WiFi verbinding van Flash Gym is niet toegestaan.

Gedrag tijdens het sporten
Het is niet toegestaan andere sporters lastig te vallen.
Luidruchtig gedrag en ongepaste taal zijn niet toegestaan.

Gebruik trainingsmaterialen
Losse gewichten en toebehoren moeten tussen de sets worden neergelegd  op de vloer. Gooien of laten vallen van deze spullen is niet toegestaan.
Losse gewichten dienen na gebruik te worden teruggelegd in de rekken.
Het is niet toegstaan meerdere toestellen tegelijk te gebruiken of onnodig lang te bezetten.
Van ieder lid wordt verwacht dat men de machines, toestellen, losse gewichten en toebehoren gebruikt zoals deze bedoeld zijn.
Het opzettelijk verkeerd gebruiken of beschadigen hiervan is niet toegestaan en eventuele schade zal verhaald worden op de sporter.

Sportkleding en hygiëne 
Van iedere sporter wordt verwacht dat men schone en complete sportkleding gaat sporten: d.w.z. t-shirt. sportbroek en sportschoeisel. Sporten op slippers, blote voeten, sokken of andere schoenen is niet toegestaan. Het gebruik van een handdoek in de fitnessruimte is verplicht, deze moet worden neergelegd op het toestel.
Het dragen van mutsen of andere hoofdbedekking is niet toegestaan, een pet of cap echter wel.
Voor het gebruik van de sauna moet de sporter zich afspoelen onder de douche.

Ik ben geblesseerd en lig er voor een lange tijd uit wat nu?

Bij langdurige blessure, ziekte of ziekenhuisopname kan het abonnement worden bevroren. Wilt u het abonnement laten bevriezen? Hiervoor hebben wij een verklaring nodig van een arts of specialist. Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen via de mail (info@flash-gym.nl) of op de locatie van Flash Gym met een uitschrijfformulier.

Vanaf welke leeftijd kan ik komen sporten bij Flash gym?

De minimumleeftijd die wij hanteren is 16 jaar, dit met toestemming van een ouder of voogd.

Corona FAQ

Vanaf 19 mei zijn wij weer geopend zoals de normale openingstijden. Wel vragen wij ieder lid om rekening te houden met de maatregelen die zijn opgelegd door de Nederlandse overheid. Deze maatregelen zijn hier te lezen.